Începând cu 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date ("Regulamentul").

Scopul principal al acestuia este creşterea nivelului de protecţie a datelor personale şi crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.


Cine prelucrează datele cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de Asociatia Phoenix-Speranta, organizație nonguvernamentală, non-profit care este dedicată sprijinirii persoanelor cu dizabilități, cu adresa Str. George Toparceanu nr.14, Mun. Medias, județ Sibiu, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 4 din 26.06.2001.


Asociaţia Phoenix-Speranta își ia angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare la nivel național și european.


Vă informăm prin prezenta cum protejăm datele dumneavoastră personale:


Ce date personale prelucrăm?

Vom prelucra următoarele categorii de date personale:

  • date de identificare precum nume, adresă, cod numeric personal;

  • date legate de starea de sănătate;

  • date biometrice, precum imagini foto/video;

  • date de contact, precum număr de telefon, adresă de email;

  • date privind competențele profesionale

Datele personale le primim direct de la beneficiarii serviciilor sociale, membrii familiei beneficiarilor serviciilor sociale, angajaţi.

 

Cum prelucrăm datele personale?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, şi anume de a acorda servicii sociale. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe încheierea şi/sau executarea contractelor de acordare a serviciilor sociale, pe nevoia de a respecta o obligaţie legală care revind operatorului, pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimţământul persoanelor.

Comunicăm date personale către alţi destinatari?

Pentru executarea contractelor de acordare a serviciilor sociale, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime datele personale se transmit către autorităţi publice.

 

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relaţiei contractuale şi, după finalizarea acesteia, cel puţin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispoziţiile privind arhivarea.

 

Care vă sunt drepturile şi cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare – puteţi solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor personale;

Dreptul la rectificare – puteţi rectifica datele personale inexacte sau le puteţi completa;

Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteţi obţine ştergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricţionarea prelucrării - puteţi solicita restricţionarea prelucrării în cazul în care contestaţi exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziţie – puteţi sa vă opuneţi, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor - puteţi primi, în anumite condiţii, datele personale pe care ni le-aţi furnizat sau puteţi solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plangere - puteţi depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimţământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământul dumneavoastră, vi-l puteţi retrage oricând. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: în principiu nu efectuăm prelucrări automate ale datelor personale, însă în cazul unor astfel de prelucrări puteţi cere şi obţine intervenţia umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteţi exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta şi puteţi contesta decizia.

Vă puteţi exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, prin transmiterea unei solicitari la sediul nostru din Mediaş, str. George Topârceanu nr.14 jud. Sibiu,  Tel: 0269 842 162, Fax: 0269 845 065, E-mail: office@phoenix-speranta.ro, Web:www.phoenix-speranta.ro |

Am numit un Responsabil pentru protecţia datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menţionate. 

Ne puteţi suna oricând şi cere mai multe detalii la numerele de contact menţionate mai sus.


 

Director,

Stănescu Maria Ioana